Provozování a dovoz starších strojů a zařízení

U starších zařízení  a strojů je situace o něco složitější, než u nových strojů. Starší zařízení většinou nemají dostatečnou dokumentaci, především návody k použití, které občas chybí úplně, často jsou neúplné nebo neobsahují informace o bezpečném používání stroje nebo zařízení a nejsou ani vybaveny místním provozní bezpečnostním předpisem (MPBP)a mohou být v horším technickém stavu, který nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. V neposlední řadě se setkáváme s požadavkem na “posouzení shody” dovážených starších strojů.
Protože se bezpečností strojů a zařízení zabýváme od roku 2003 a prošli jsme mnoha provozy u mnoha zákazníků, můžeme Vám nabídnout návrh optimálního řešení Vašeho problému, stanovení postupu při řešení problému, posouzení strojů dle příslušného předpisu a vhodných norem, poradenství a návrh řešení při odstraňování závad a vypracování potřebné dokumentace.  Dále, díky spolupráci se společnostmi SICK a FESTO, umíme navrhnout úpravy bezpečnostních prvků stroje, tak aby odpovídal požadavkům platných norem a předpisů.

Rádi pro Vás:

  • zkontrolujeme stav strojů z hlediska bezpečnosti,
  • provedeme kontrolu dle nařízení vlády 378/2001 Sb.,
  • posoudíme shodu dle zákona 22/1997 Sb.,
  • vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP),
  • vypracujeme návod k použití,
  • navrhneme technické řešení odstranění závad,
  • navrhneme provedení bezpečnostních prvků stroje na platformách SICK a FESTO,
  • vyšleme našeho zástupce do komise provozovatele při hodnocení bezpečnosti strojů,
  • zavedeme LOTO systém nebo dopracujeme dokumenty pro Váš stávající LOTO systém.

Kontrola stavu strojů a zařízení

Co a jak často je nutno kontrolovat? Jednoduchá otázka a ani odpověď není zase až tak složitá. Požadavky jsou stanoveny  v nařízení vlády  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění a v nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Kontroly dle NV 378/01 Sb.

Toto nařízení upravuje požadavky pro bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ 4

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

§ 3

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

 

 

 

 

Dovoz starších strojů