Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

 1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb., nařízení vlády č. 88/2010 Sb. a nařízení vlády č. 450/2016 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
 3. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhláškyministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. a vyhlášky č. 69/2014 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (Směrnice č. 96/57/ES)
 5. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb. (Směrnice č. 75/324/EHS ve znění Směrnice č. 94/1/ES, Směrnice č. 2008/47/ES a Směrnice č. 2013/10/EU + N EPaR 1272/2008)
 6. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb. (Směrnice č. 86/594/EHS, Směrnice č. 2000/14/ES, Směrnice č. 2005/88/ES)
 7. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (Směrnice č. 2000/9/ES)
 8. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
 9. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (Směrnice č. 98/34/ES) a nařízení vlády č. 25/2014 Sb.
 10. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (Směrnice č. 89/686/EHS)
 11. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (kodif. Směrnice č. 2009/142/ES; Směrnice č. 90/396/EHS do 5.1.2010)
 12. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (Směrnice č. 92/42/EHS)
 13. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickoupropojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289/2010 Sb.  nařízení vlády č. 88/2012 Sb. a nařízení vlády č. 72/2016 Sb. (Směrnice č. 2008/57/ES)
 14. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb.  o emisíchznečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů (Směrnice č. 2002/88/ES)
 15. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (Směrnice č. 2006/42/ES, Směrnice č. 2009/127/ES, Směrnice č. 2012/32/EU)
 16. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky,ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb. (Směrnice č. 2009/48/ES, ve znění SK Směrnice č. 2012/7/EU + NK 681/2013 a SK Směrnice č. 2014/84/EU) a nařízení vlády č. 97/2017 Sb.
 17. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (Směrnice č. 2010/35/EU)
 18. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látekv elektrických a elektronických zařízení (Směrnice č. 2011/65/EU), ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
 19. Nařízení vlády Směrnice č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (Směrnice č. 93/42/EHS, ve znění Směrnice č. 98/79/ES, Směrnice č. 2000/70/ES, Směrnice č. 2001/104/ES, N 1882/2003 a Směrnice č. 2007/47/ES)
 20. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (Směrnice č. 90/385/EHS, ve znění Směrnice č. 93/42/EHS, Směrnice č. 93/68/EHS, N 1882/2003 a Směrnice č. 2007/47/ES)
 21. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (Směrnice č. 98/79/ES, ve znění N 1882/2003, N 596/2009 a Směrnice č. 2011/100/EU)

Poslední změna: 20. 4. 2016