Dle příslušných právních předpisů je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Obsah návodů stanoví v některých případech právní nebo technické předpisy a je nutné v těchto návodech uvádět všechny stanovené informace.

Na tyto povinnosti je nutné myslet již při tvorbě nebo překladu návodů. Dle našich zkušeností nejsou všechny návody k použití zpracovány tak, aby odpovídaly požadavkům příslušných předpisů.

Doporučujeme držet se následující zásady: „Nedodržení instrukcí uvedených v návodu je na odpovědnost uživatele, neuvedení instrukcí v návodu je na odpovědnost dodavatele!“ Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem totiž upravují zvláštní právní předpisy a náklady spojené s odstraněním škody mohou být značně vysoké.

Nabízíme Vaší firmě zpracování návodů na klíč:

  • profesionální zpracování návodů k použití na vaše výrobky. Pro vypracování návodu nám postačuje pouze výrobek a jeho technické parametry.
  • kontrolu obsahu návodu k použití z hlediska požadavků příslušných zákonných nebo technických předpisů
  • překlady z/do cizích jazyků odbornými překladateli, zaměřenými na technické překlady
  • ve spolupráci s grafickým studiem grafické zpracování návodů, přípravu pro tisk a vytištění potřebného množství

Musí být u výrobku návod k použití?

Ano, u výrobku musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Návod k použití nemusí být pouze u výrobků jejichž povaha to vylučuje.

Co musí návod k použití obsahovat?

Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace, které jsou důležité pro užívání výrobku. Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti).