fbpx

Analýza rizík

domovAnalýza rizík

Analýza rizík

Na čo je potrebná analýza rizík?

Analýza rizík je potrebná na posudzovanie zhody (certifikácia CE) pre stroje podľa Nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. a elektrických zariadení podľa NV 148/2016 Z. z. alebo vždy, keď zmeníte použiteľné vlastnosti stroja alebo zariadenia.

Čo je analýza rizík?

Analýza rizika poskytuje informácie potrebné na hodnotenie rizika, čo v dôsledku toho umožňuje rozhodnúť , či sa vyžaduje alebo nevyžaduje zníženie rizika. Posúdenie rizika priamo vyžaduje smernica o strojových   zariadeniach(2006/42/ES) do slovenského práva implementované nariadením vlády č. 436/2008 Z. z. (pozri prílohu 7), ako aj smernicu LVD 2014/35/EÚ, na Slovensku ide o vládne nariadenie č. 148/2016 Z. z..

Súčasťou hodnotenia rizík je aj analýza rizík, ktorá by mala obsahovať:

 1. stanovenie limitných hodnôt strojového zariadenia;
 2. identifikácia nebezpečenstiev;
 3. odhad rizika;
 4. hodnotenie rizík

Pri posudzovaní rizika stroja sa odporúča používať dve základné harmonizované normy. Základnou normou je STN EN ISO 12100:2011, ktorá špecifikuje základnú terminológiu, princípy a metodiku na dosiahnutie bezpečnosti pri stavbe strojov. Norma špecifikuje zásady hodnotenia rizika a znižovania rizika na dosiahnutie tohto cieľa.

Norma STN EN ISO 12100:2011

definuje tieto pojmy:
hodnotenie rizika – celkový proces zahŕňajúci analýzu rizika a hodnotenie rizika
analýza rizík – kombinácia špecifikácie limitu stroja, identifikácie nebezpečenstva a odhadu rizika
odhad rizika – závažnosť úrazu a pravdepodobnosť jeho výskytu
hodnotenie rizika – posúdenie založené na analýze rizika, či sa dosiahli ciele zníženia rizika
Takéto hodnotenia musia byť podložené kvalitatívnym alebo, ak je to vhodné, kvantitatívnym odhadom rizika spojeného s nebezpečenstvami prítomnými v strojových zariadení.

Druhým, nemenej významným  je STN EN ISO 13849-1:2017, ktorý sa zaoberá návrhom a hodnotením systémov kontroly a kontroly bezpečnosti a poskytuje bezpečnostné požiadavky a usmernenia pre princípy projektovania a integrácie bezpečnostných častí riadiacich systémov (CFP/CS) vrátane softvérového návrhu. Z STN EN ISO 13849-1:2017 používame pri hodnotení rizika najmä prílohu A – „Stanovenie požadovanej výkonnostnej úrovne (PLr)“.

CPS servis s.r.o. ponúka aj pomoc pri špecifikovaní, navrhovaní a potvrdzovaní platnosti (validácie) systémov elektrického riadenia súvisiacich s bezpečnosťou (SRECS), pomoci pri určovaní úrovne bezpečnosti integrity (SIL) a pri konzultáciách pri uplatňovaní a overovaní požiadaviek STN EN 62061:2005

V rámci posudzovania zariadení podľa tejto normy sa môže vyžadovať aj takzvané „bezpečnostné zariadenie“. SISTEMA report, jednotný funkčný bezpečnostný dokument vytvorený softvérom s rovnakým názvom. Viac o SISTEMA nájdete tu.

Potrebujete pomoc s hodnotením rizika?

Kontaktujte nás. Môžete napríklad použiť nasledujúci formulár:

.

  CPS servis, s.r.o.

  CPS servis, s.r.o. - specialista na bezpečnost strojů
  od r. 2003

  Kontaktujte nás
  Copyright © CPS servis, s.r.o. 2021